nkt_sept_16Bruken av kultur - barrierer, incentiver, essenser og intensiteter.

Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift 01/2016 (Volume 19)

Sammendrag
Flere av målene for norsk kulturpolitikk er knyttet til deltagelse. Likevel er det fremdeles slik at kulturell deltagelse er skjevt fordelt. Forskere etterspør mer detaljert kunnskap om publikum for å komme nærmere en forståelse av incentiver og barrierer knyttet til deltagelse. (Bjørnsen, Lind & Hauge 2012:140) Artikkelen er en diskusjon, på bakgrunn av Gilles Deleuze og Felix Guattaris skille mellom nomadiske og kongelige vitenskaper, over mulighetene for å nå ny kunnskap om publikums forhold til kunst og kultur. I artikkelen argumenteres det for behovet for supplerende metoder i produksjonen av muntlige data når det gjelder undersøkelser av publikums forhold til og bruk av kunst og kultur.

Nøkkelord: kulturpolitikk, deltagelse, undersøkelsesteknologier, dataproduksjon, nomadisk vitenskap


Artikkelen i sin helhet kan leses i
Nordisk Kulturpolitisk tidsskrift.