Fra
Verden i dag, en bruksanvisning.
Cathrine Grøndahl, Janike Kampevold Larsen, Tore Renberg (red) Gyldendal 2000.

Forstad
Forestillingen om at den moderne forstaden er et avgrenset område plassert i en eller annen form for geografi bygger på en solid forankret misforståelse. Misforståelsen er holdt varm av mennesker som av forskjellige grunner ikke ønsker å bli assosiert med det de forestiller seg er forstaden, ved å f.eks. flytte fra den, aldri flytte til den. Som om man rolig kan bevege seg inn og ut av den virkelige forstaden etter eget forgodtbefinnende. Det er mulig at forstaden en gang for lenge siden var et romlig fenomen, lett uskillbar fra andre romlig tilgrensende fenomener som byen, landet, etc. Men det er lenge siden. Den moderne forstaden lar seg ikke geografisk avgrense, den er i konstant ekspansjon. Den trenger inn i bykjernen fra vest, eller tvert i mot, fra øst. Den erobrer bydelene, bare for å komme ut igjen på den andre siden, fortsetter gjennom villaområdene, annekterer drabantbyene, skjærer gjennom skogene, inntar kystene, koloniserer viddene, øyene, de trange fjordene, alle mulige og umulige småsteder: nå og da trenger den også for en tid opp i fjellene, ut på de store havene. Den klarer alt dette fordi den har transcendert sin tiltenkte posisjon, løsrevet seg fra sitt opphav, kastet loss. Forstaden gikk fra å være en term som dreide seg om plassering av hus til å bli en livsanskuelse. Forstadens ide om det gode liv har langsomt og udramatisk blitt nasjonens ide om det gode liv. Rekkehusmentaliteten har blitt konstitusjonell. Idealene som en gang hersket blant et lite segment selveiende hageeier herjer nå hele befolkningen, den smålige ambisiøsiteten, den asolidariske hekkementaliteten, kulturkravleriet, tanketomheten, drømmen om å få være i fred for alt ubehag, i fred for all politikk utover den som sikrer den numne vegetering, den sosiale borgfred. Å slippe unna, som mange merkelig nok tror de har gjort, er ikke lenger mulig. Den eneste tenkelige motstand må utkjempes med kontrabevegelighetens taktikk, geriljavirksomhet. Okkupasjonen er et faktum, forstadens selveierregime er for lengst installert, alt territorium er fiendeland, selv ditt eget.